Mandat for Rælingen diakoniutvalg


Beskrivelse og mandat for diakonatet i Rælingen.

Mandat for Rælingen og Øvre Rælingen menighets Diakoniutvalg.

 

Formål

Diakoniutvalget i Rælingen er et underutvalg under menighetsrådet i Rælingen og Øvre Rælingen menigheter. Diakoniutvalget jobber for å fremme nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet i menighetene- og i kommunen vår.

Diakoniutvalget er et rådgivende og samordnende organ for menighetsrådet i deres arbeid for diakoni og samfunnsspørsmål.


Sammensetning

Diakoniutvalget består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer.

•             Diakon

•             En sokneprest

•             En representant med en vararepresentant fra Rælingen Menighetspleie

•             Seks representanter fra Rælingen og Øvre Rælingen menigheter

To representanter og en vararepresentant fra hvert sokn.

 

Ansvar og myndighet
 

•             Å utarbeide diakoniplan på grunnlag av de særlige behov som er til stede i menighetene og de ressurser som finnes. Planen sees i sammenheng med menighetenes
              øvrige virksomhet og planer. Den revideres hvert annet år, eller oftere, ved behov.

•             Være med å ta ansvar for at diakonien blir integrert i de ansattes og frivilliges arbeid i menighetene.

•             Sørge for at frivillige rekrutteres, ivaretas, kurses og gis omsorg og oppfølging.

•             Legge forholdene til rette for at menighetenes diakonale arbeid blir vektlagt innen kommunalt omsorgsarbeid.

•             Arbeide for at diakonstillingen skal være besatt i 100%, til enhver tid.

•             Å samarbeide med offentlige, frivillige og humanitære organisasjoner og institusjoner angående omsorgsoppgaver i kommunen.

•             Diakoniutvalget sender møtereferater til menighetsrådene og til prestene.

 

Oppnevningsperiode


•             Diakoniutvalget har en gradvis utskiftning. Hvert annet år stiller to representanter til valg, en fra hvert sokn. De velges inn for en 4-års periode. Etter to nye år stiller de to
               resterende representantene fra soknene til valg. Valget skjer hver annen høst (2015, 2017, 2019).

•             Representanten fra Rælingen Menighetspleie sitter også i en 4-års periode, med ny oppnevning etter MR-valg.

•             Diakoniutvalget konstituerer seg selv. Valg av leder, nestleder og sekretær vedtas på første møte etter valg/utskiftning, ved behov. Vervene vedtas for en fireårsperiode   
              om gangen.  

•             Endringer i Diakoniutvalgets retningslinjer kan foreslås av diakoniutvalget selv eller av menighetsrådets medlemmer. Menighetsrådene fastsetter og vedtar endringene.

 

Med vennlig hilsen

Diakon i Rælingen
Karin Kverneland Oyenuga
karin.oyenuga@ralingen.kirken.no
tlf:64 80 41 65 / 96 74 58 78

Tilbake