Menighetsutvikling i Rælingen


Status nå: Vedlikeholdsfase


MUV (Menighetsutvikling i Folkekirken)
En tilrettelagt arbeidsprosess for hele menigheten


Det teologiske menighetsfakultet (MF) har invitert oss i Rælingen –og Øvre Rælingen menigheter til å være med i et tilrettelagt arbeid for menighetsutvikling. Det er en arbeidsprosess der vi blant annet skal drøfte og søke svar på:
- Hva vil det si å være menighet på vårt sted?
- Hvilke drømmer og tanker har folk om menigheten i dag?
- Hvordan skal vi se helheten i alle deler av menighetens virksomhet?
- Hva skal menigheten gjøre?
- Hvordan kan vi samordne arbeidet med alle planer vi har?

Det vil være en åpen læringsprosess der vi søker å finne frem til en forståelse av menigheten og det lokalsamfunnet menigheten er en del av. Det er en prosess der vi drøfter menighetens oppdrag og mål og får hjelp til å iverksette tiltak for å fremme målene.

«Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre». Harald HegstadMenighet i endring
Menigheter er i stadig endring, samtidig som vi til tider kan oppleve menigheten som relativt stabil. Noen endringer i menigheten kan være resultat av enkeltpersoners og gruppers initiativ eller hendelser i lokalmiljøet. Endringer kan også være resultat av endrede rammebetingelser og planer fra kirken på regionalt eller nasjonalt nivå. I Den norske kirke er det for tiden mange reformer og planer som innvirker på menigheters virksomhet.

Ikke et nytt tiltak
Arbeid med et menighetsutviklingsprosjekt er ikke et nytt tiltak eller en ny plan i tillegg til de planer kirken og menigheten har fra før. Det er en måte å se alt menighets- og planarbeid i sammenheng, og tenke mer helhetlig om dette.
Arbeidsmåter og verktøy vi bruker i «Menighetsutvikling i folkekirken» er forankret i norsk kirkevirkelighet, samtidig som vi henter impulser fra arbeid med menighetsutviklende prosesser i ulike kirkesamfunn og institusjoner fra flere land. Vår erfaring er at arbeidsprosessen kan passe inn i ulike typer menigheter.
Menighetsrådet er det ansvarlige organ i menigheten som "skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet ..." (Kirkeloven § 9). Det er derfor menighetsrådet som har tatt avgjørelsen om at menighetene våre skal være med i prosjektet i samråd og forståelse med de ansatte.

Vi har en lokal styringsgruppe som er ansvarlig for arbeidsprosessen. Den er satt sammen av ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere. Dette er en inkluderende prosess der alle ansatte og de utvalg/komiteer som finnes, trekkes inn i arbeidet i løpet av prosjektet.
I deler av arbeidsprosessen er det også nødvendig å ha noen lokale medarbeidere som ikke er ansatte eller tillitsvalgte i menigheten som «låner øret» til folk i soknet gjennom intervju, som del av en sokneanalyse.
Hvert halvår vil også styringsgruppen og menighetens ledere møte fem andre menigheter som også er med i tilsvarende prosesser på MUV-konferanser.

Styringsgruppen blir utfordret til å involvere flest mulig i menigheten i løpet av prosjektperioden. Gjennom åpne menighetssamlinger, rundbordsamtaler og andre arbeidsmåter der folk flest får innsikt i arbeidet og tar del i prosessen.


 

                                                             


En 3-årig reise i tre ulike faser
Styringsgruppen vil lede menighetene gjennom en treårig reise som vil gå gjennom disse tre ulike fasene. Her presentert i stikkordsform.

FORTID
Hva er menighetens tradisjon og særpreg?
Verktøy i denne fasen vil være å lage menighetenes tidslinje og å samle inn statistikk om folk og kirkelig virksomhet i Rælingen.


NÅTID
Hvilke erfaringer, meninger og holdninger finnes det blant folk i lokalsamfunnet om kirken og det lokale menighetslivet? Verktøy som vil bli tatt i bruk i denne fasen er; spørreskjema undersøkelse og dybdeintervju.


FREMTID
Hvordan kan vi bruke den analysen som er blitt gjort til en selvkritisk refleksjon og en kreativ prosess inn mot arbeidet rundt veien videre for menighetene?
Vi vil på bakgrunn av dette diskutere hva vår menighet er kalt til å være og kalt til å gjøre i Rælingen. Verktøy i denne fasen vil være å jobbe med konkrete maler for tiltak, med menighetsprofil og helhetlig plan for menighetene.

Skulle det være behov for mer informasjon, eller et ønske om å bli involvert i dette arbeidet så er det bare å ta kontakt med den lokale kontaktpersonen, eller med prosjektleder ved MF.


Fasen vi er i nå : NÅTID ---> Gjennomføring av rundbordsamtaler, samt gjennomgang av statestikk og innsamlet materiale.
Vi jobber med å samle inn informasjon fra lokalbefolkninen i Rælingen, for så å analysere og lære av det vi får inn. Vi ønsker å finne ut hvordan dere opplever kirken og dets arbeid i Rælingen. Vi i løpet av høsten utføre intervjuerne våre 11 dybdeintervjuer av ett tilfeldig utvalg av medlemmer i Rælingen. Vi har også fått inn i overkant av 200 svar på sørreundersøkelsen vi gjennomførte våren Vi ser fram til å bli bedre kjent med hvordan lokalbefolkningen opplever møte med kirken. Nærmere informasjon kommer fortløpende.
 

     

Proskjektleder ved MF:

  Lokal kontaktperson:
 

Erling Birkedal
Dr. art., Prosjektleder / Forsker
Menighetsutvikling i folkekirken
http://www.mf.no/muv-utvikler-menigheter

erling.birkedal@mf.no
Tlf: +47 22 59 05 18 / 92 83 26 45


Karin Kverneland Oyenuga
Diakon i Rælingen / Medforsker /
Leder av styringsgruppen for MUV -Rælingen

karin.oyenuga@ralingen.kirken.no
Tlf: +47 64 80 41 65/60  / 96 75 58 78

 

Tilbake