Gravlund reglement


Her står det en oversikt over reglement som gjelder for Rælingen kirkegård.

 

 

Vedtekter for

Rælingen gravplass

 

Jfr lov av 07. juni 1996 nr.32 § 21 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

 

Vedtatt av Rælingen kirkelige fellesråd 25.02.2019

Godkjent av Borg bispedømmeråd

 

 

§ 1       Gravplasstilhørighet

Avdøde personer bosatt i Rælingen kommune har rett til fri grav på Rælingen gravplass.

Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

 

Avdøde har rett til fri grav forutsatt at graven er tilvist av gravplassmyndigheten.

 

Avdøde som har hatt sitt ordinære bosted utenfor kommunen kan få grav mot at den som framsetter ønske om en slik grav betaler den avgift som til enhver tid er fastsatt.

 

Rælingen gravplass har tilrettelagt gravfelt for muslimer og her gjelder samme regler for gravplasstilhørighet som nevnt ovenfor.

 

 

 

 § 2      Definisjoner

 • Fri grav: Kommunens innbyggere har rett til en enkel fri grav i 35 år.
 • Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift.
 • Gravsted: En, to eller flere graver ved siden av hverandre som tilhører samme fester.
 • Urnegrav: Grav kun for urner.
 • Kistegrav: Grav for kister samt eventuelt urner.
 • Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes.
 • Festetid: Den tid det inngås avtale om bruk av en grav mot betaling av festeavgift.
 • Fester: Den person som har inngått avtale om festet grav.
 • Anonym minnelund er et gravfelt for urner med et felles minnesmerke uten navn. Blomster og lys som pårørende bringer med kan på settes felles anvist sted. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen. Nedsettelse av urne i anonym minnelund kan ikke gjøres kjent, og er en endelig avgjørelse.
 • Navnet minnelund er et gravfelt for urner med felles minnesmerke der det monteres navneplater med navn på avdøde. Navneplaten betales av fester. De første 20 årene er gravstedet frigrav på samme måte som for vanlig grav. Festet kan fornyes etter 20 og slettes etter 40 år. Blomster og lys som pårørende bringer med kan settes på felles anvist sted. Gravplassforvaltningen besørger minnesmerke og standard navneplater. For dette betales en engangskostnad ved gravlegging etter en sats bestemt av gravplassforvaltningen.

 

           

§ 3       Fredningstid og festetid

Festetid og fredningstiden for urnegraver er 20 år.

På grunn av jordbunnsforhold er festetid og fredningstid for kistegraver 35 år.

           

§ 4       Feste av grav.

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Søknaden rettes til gravplassmyndigheten. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.

Ved bruk av navnet minnelund kan det reserveres plass på minnesmerket til annen navneplate.

 

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 5 år. 

Når det har gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten. 

 

Ved bruk av navnet minnelund kan graven festes inntil 40 år.

 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassmyndigheten.   

 

Ingen må gravlegges i festet grav uten samtykke fra festeren.  Dersom den ansvarliges, eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging. 

 

Fester plikter å melde adresseforandring.

Festeavgiften betales forskuddsvis.

Festeoverføring må skje skriftlig og undertegnes av den eksisterende og den nye festeren.

Sletting av grav må skje skriftlig og undertegnes av eksisterende fester.

 

§ 5       Grav og gravminne

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen besørger graven planert og tilsådd en tid etter gravlegging.            Montering av gravminne kan bare skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

 

På nytt festet gravsted plasseres gravminne i senter på bakkant sokkel av den grav som er tatt i bruk, og blir stående der for godt.

 

Når festetiden er utløpt har fester 6 måneder til å fjerne gravminnet og annet gravutstyr før det tilfaller gravplassen.  

 

Ved navnet minnelund blir det satt opp ett felles minnesmerke, hvor det settes en navneplate med avdødes navn. Det benyttes en standard navneplate hvor navn, fødselsår og dødsår preges inn.

 

§ 6       Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.  Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde.  Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.  Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde og bredde eller går utover plantefeltet. 

 

Naturstein skåret av samme materiale som gravminnet kan benyttes som innramming av bedet når steinen flukter med terrenget omkring.

 

Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt i anonym eller navnet minnelund. Det kan settes blomster og gravlys på felles anvist plass.

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

Det er ikke anledning til å bruke permanente dekorgjenstander så som blomsterurner, lykter mv. i plantefeltet.

 

Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk, og skal ikke være til hinder for arbeidet ved gravplassen.

 

§ 7       Plantemateriale

Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.  Avfallet skal fjernes eller legges i søppeldunker på gravplassen i samsvar med anvisningen på stedet.

 

§ 8       Stell av grav

Enhver ansvarlig for gravsted har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles blir tilsådd av gravplassmyndighetene.

 

Gravplassmyndighetene kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

 

§ 9       Gravstellsavtale

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester vil gravplassmyndigheten overta ansvar for planting og stell av gravstedet for et eller flere år. Det skal i hvert tilfelle signeres en gravstellsavtale.

 

Midlene forvaltes av gravplassmyndigheten. Det innbetalte beløp skal dekke utgifter til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt tidsrom. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som for enhver tid gjelder for gravplassmyndigheten.

 

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller tilsvarende periode. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold av midlene ikke strekker til skal gravplassmyndigheten gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

 

Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletiden er over, blir disse å anvende til forskjønnelse av kirkegården.

 

Renteavkastning av gravstellsavtalene kan benyttes til forskjønnelse av gravplassens fellesarealer.

 

§ 10     Bårerom

Bårerommet disponeres av gravplassmyndigheten og brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden.  Ingen har adgang uten etter tillatelse av gravplassmyndigheten.

Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og gravplassmyndigheten.

 

§ 11     Adferd på gravplassen

All ferdsel på Rælingen gravplass skal skje med respekt og verdighet.

Etter arbeid på gravene må avfall fjerne og legges på anviste plasser.

Hunder skal føres i bånd. Lek, jogging, sykling og ridning er forbudt.

Alle som har graver plikter å rette seg etter pålegg fra gravplassmyndigheten.

 

 

 

§ 12     Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.  Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.  Næringsdrivende som har tillatelse til å drive virksomhet på gravplassen skal utføre arbeidet i arbeidstiden. De er ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med arbeidet.

 

Gravplassbetjeningen kan ikke utføre tjenester for private og næringsdrivende mot godtgjørelse. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

 

§ 13     Særbestemmelser for gravfelt med bevaringsmiljø

Gravfeltene skal bevares slik verneplanen tilsier. Dersom det opprettes nye festeavtaler på bevaringsverdige gravfelt, skal gravplassmyndigheten stille særskilte krav til gravminnet. Det skal legges vekt på materialbruk, form og størrelse slik at det nye gravutstyret i størst mulig grad harmoniseres med det som er bevart.

 

§ 14     Vern av gravminner

Alle graver på gravfeltene 01, 02, 03 og 04 kan brukes som før. Dvs. at det kan gravlegges både kister og urner på disse feltene.

 

Alle gravminner på gravfelt 02 er vernet. Dersom ledige graver på feltet tas i bruk og det settes opp gravminner, skal de godkjennes særskilt og det skal legges vekt på at de harmonerer med det særpreget feltet har. Gjenbruk av gamle gravminner som er tidstypisk fram til 1950-tallet kan være aktuelle.

 

På gravfeltene 01, 03 og 04 er bare enkelte gravminner vernet. Deres vern gir ingen særskilte begrensninger på omgivende gravminner.

 

Dersom det ordinære tekstfeltet på et vernet gravminne er fullsatt, skal en sette inn fremtidige navn og data på baksiden eller på en steinplate som plasseres i bakken foran gravminnet. En slik plate skal forarbeides av samme bergart og med samme overflatebehandling som gravminnet.

 

§ 15     Avtale med festere der gravminne og annet vernes

For gravminne og annet utstyr (gravramme, jerngitter, singel, kant ved plantefelt mv.) som vernes og som er i privat eie, gjøres det skriftlig avtale med eieren (festeren) om vern. Ved eierskifte må det gjøres ny avtale.

I avtalen forutsettes det

 • at vernet ikke får følger for bruken av gravstedet.
 • at gravminne og øvrig utstyr ikke suppleres eller forenkles.
 • at det likevel skal være anledning til å legge en navneplate i bakken i høyde med terrenget omkring når det ikke er plass til flere navn foran eller bak på gravminnet.
 • at navneplater som ligger i bakken skal være av samme bergart og ha samme overflatebehandling som gravminnets skriftflate.
 • at gravplassmyndighetene kan anmode om at vegetasjon fjernes og nyplantes.
 • at gravminne og annet utstyr overtas av gravplassen dersom festeavtalen opphører.

 

 

§ 16     Nye festere til gravsteder med vernede gravminner

Når det opprettes et nytt festeforhold til et vernet gravsted, forutsettes det at det gamle gravminnet benyttes. Gamle navn fjernes og nye settes inn. 

 

Vedlegg til vedtekter

 

I forskriftene til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 2012 inneholder kap III forskrifter om gravminner.

 

FGL § 20. Merking av grav

På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom bispedømmerådet gir samtykke til det.

Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne.

FGL § 21.Tekst m.m.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund hvor dette er anlagt.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravplassmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort.

FGL § 22. Kvalitet

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

FGL § 23. Dimensjoner

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m³ og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m³ og vekten ikke overstiger 150 kg.

Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for gravminner i vedtektene for gravplassen.

Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker fravike bestemmelsene i denne paragraf.

 

FGL § 24. Sikring

Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter.

Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen.

Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen.

FGL § 25. Godkjenning

Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen.

Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundamentets bakre midtpunkt.

FGL § 26. Ansvar

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

FGL § 27. Bevaring

Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.

Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart.

 

 

Tilbake